Terug naar

Afwijking om technische, functionele of economische reden

De Nieuwe en Gerenoveerde EPB-eenheden kunnen vooraf een volledige of gedeeltelijke afwijking van de EPB-eisen bekomen, wanneer de gedeeltelijke of volledige naleving van deze eisen technisch, functioneel of economisch niet haalbaar is.

2015
Sinds 2015 geldt de mogelijkheid om een verzoek tot afwijking in te dienen ook voor Nieuwe en met Nieuw Gelijkgestelde eenheden.

De procedure en de toekenningscriteria zijn bepaald in het “afwijkingsbesluit” van 19 juni 2008 zoals gewijzigd.

1.1.  Procedure

De verzoeken voor dit type afwijking moeten door de EPB-aangever in twee exemplaren worden ingediend bij de overheid waaraan de EPB-kennisgeving van het begin van de werkzaamheden wordt bezorgd en dit vóór het indienen van de EPB-kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, d.w.z.:

  • aan Leefmilieu Brussel in het geval van Nieuwe, met Nieuw Gelijkgestelde of Zwaar Gerenoveerde EPB-eenheden,
  • bij de uitreikende overheid (gemeente of urban.brussels) voor de Eenvoudig Gerenoveerde eenheden.

De afwijkingen worden toegekend door Leefmilieu Brussel of door de uitreikende overheid van de vergunning in het geval van Eenvoudig Gerenoveerde eenheden. Leefmilieu Brussel of de uitreikende overheid maakt haar beslissing per aangetekend schrijven aan de verzoeker bekend.

De verzoeken om een afwijking zijn slechts ontvankelijk als ze nauwkeurig de argumenten en de bewijselementen aanduiden waarmee kan worden aangetoond dat de naleving van de eisen technisch, functioneel of economisch niet realiseerbaar is.

De beslissing over de gedeeltelijke of volledige afwijking is slechts geldig als op het moment van de effectieve toepassing de elementen die in het verzoek worden beschreven, niet zijn gewijzigd.

De EPB-aangever kan de weigering van de beslissing in beroep aanvechten bij het Milieucollege, behalve als de uitreikende overheid de Regering is. De modaliteiten van een dergelijk hoger beroep worden vastgelegd in het “Afwijkingsbesluit”.

1.2.  Toekenningscriteria

Artikel 8 van het “afwijkingsbesluit” preciseert de toekenningscriteria waarop de EPB-aangever zich kan baseren om zijn verzoek te motiveren:

“Een gedeeltelijke of volledige afwijking van de EPB-eisen zoals gedefinieerd in het Eisenbesluit kan worden toegekend:

  1. Om technische redenen, indien de werken problemen stellen op het vlak van de stabiliteit, de vuurvastheid, de lucht- of waterdichtheid van de wand of het gebouw, of indien er geen ander materiaal of product bestaat dat het mogelijk maakt aan de eis te voldoen.
  2. Om functionele redenen, indien de uitgevoerde werken om de in het Eisenbesluit gedefinieerde eisen na te leven of bijkomende werken die volgen op deze werken het gebruik van het gebouw in gevaar brengen, de architectuur bovenmatig aantasten of ertoe leiden dat de stedenbouwkundige verplichtingen niet worden nageleefd. 
  3. Om economische redenen, indien de kosten van de uitgevoerde werken om de in het Eisen-besluit gedefinieerde eisen na te leven, met inbegrip van de eventuele bijkomende werken die volgen op deze werken, drie malen hoger zijn dan de kosten van werken van dezelfde aard in een ander gebouw.”
Bijgewerkt op 05/10/2020